Tilbage Hjem Faser i fagprøveforløbet

Analysefasen

Fagprøven skal afspejle både den teoretiske og praktiske oplæring af eleven, og et godt grundlag og udgangspunkt er derfor virksomhedens uddannelsesplan og bekendtgørelsens afsnit om specialefag.

I analysefasen fastlægges af virksomheden, i hvilken af virksomhedens afdelinger fagprøven skal gennemføres, og hvem der er elevens oplæringsansvarlige i forbindelse med fagprøven.

Når virksomhed og elev vælger fagprøveemne, skal både elevens og virksomhedens interesseområder tilgodeses. Men udgangspunktet tages altid i det speciale eller den profil, der er fastlagt i uddannelsesaftalen.

Praktiske ting

Skolen udsender projektvejledning til virksomhed og elev med oplysning om:

 • fagprøvens varighed
 • vejledningsmuligheder på skolen i projektperioden - tidspunkter
 • afleveringstidspunkt og afleveringsform
 • tidspunkter for anvendelse af skolens faciliteter (pc’er, grupperum m.m.)
 • tidspunkt for evt. mundtlig eksamination.

På skolen udarbejdes problemformulering og afgrænsning (praktisk såvel som teoretisk).

Virksomheden skal godkende eventuelle udgifter i forbindelse med fagprøven inden problemformuleringens endelige udformning. Virksomhed og elev træffer aftale om tidsforbrug og placering af den afsatte tid til fagprøve i projektperioden. Projektperioden er perioden fra problemformulering foreligger til afleveringstidspunkt.

Forberedelse – planlægning

Kolleger i virksomheden og specielt i den afdeling, hvor fagprøven gennemføres, informeres - evt. af eleven. Diverse aftaler med personer i og uden for virksomheden træffes.

Der udarbejdes en arbejdsplan, og dataindsamling påbegyndes. Desuden fastsættes succeskriterier for projektet.

Gennemførelse - dokumentation

Efter gennemførelse af fagprøven i virksomheden udarbejdes på skolen, hjemme eller i virksomheden en skriftlig rapport eller dokumentation i henhold til problemformuleringen. Rapporten eller dokumentationen skal også indeholde:

 • evaluering af processen
 • evaluering af elevens egen indsats i forhold til de fastsatte mål
 • selvstændig stillingtagen til trufne valg undervejs.

Evaluering – samtale

Der anvendes præsentationsteknik ved fremlæggelse af projektet, og der foretages selvreflektion omkring arbejdsproces, problemer og problemløsning. Småjusteringer legitimeres.

Den mundtlige eksamination vurderer:

 • faglige, generelle og personlige kvalifikationer
 • det gennemførte projekt i forhold til problemformulering
 • vægtning af skriftlig rapport og fremlæggelse.

Forslag til tidsplan for fagprøven

Inden for det sidste halve år af uddannelsen skal hver elev gennemføre et projekt og udarbejde en skriftlig projektrapport, som indgår i den afsluttende fagprøve.

Det kan derfor anbefales at:

 • Fagprøven introduceres på specialefagenes første skole-ophold med opfordring til eleverne om at overveje emner i samarbejde med praktiksted.
 • Projektemner diskuteres løbende på de næste skoleophold.
 • På sidste obligatoriske skoleophold før fagprøven udarbejdes problemformulering til et projekt, der indeholder elementer fra såvel den teoretiske som den praktiske del af uddannelsen. Projektet skal have hovedvægt inden for specialet. Ideen eller problemet medbringes fra praktikstedet.
 • Problemformuleringen indeholder en beskrivelse af forløb og afleveringsform samt eventuelt budget. Omkostningerne accepteres af virksomheden, gerne skriftligt for at undgå misforståelser.
 • Problemformuleringen færdiggøres i samarbejde med skolen, som skal hjælpe med ideer og beskrivelse.
 • Skulle det være nødvendigt at ændre problemformuleringer undervejs, skal rettelserne accepteres af skolen samt af virksomheden, hvis det drejer sig om forhold vedrørende økonomi eller informationer om virksomheden.
 • Hver elev/gruppe får tildelt en vejleder, der har indgående kendskab til elevens/gruppens branche. Der aftales, hvorledes vejledningen kan finde sted (e-mail, telefon, fax, besøg), og i hvilket omfang man kan trække på vejlederen.
 • Eleven gennemfører projektet i den efterfølgende praktikperiode med støtte fra virksomheden og skolen.
 • Virksomheden skal give eleven mulighed for at foretage undersøgelser eller på anden måde inddrage konkret viden eller information fra virksomheden i opgavebesvarelsen. Virksomheden kan også stille lokaler og nødvendigt udstyr til rådighed for eleven i forbindelse med færdiggørelse af projektet.
 • Projektet afleveres på en på forhånd given dato og i den form, der er beskrevet i problemformuleringen. Skolen stiller lokaler og udstyr til rådighed for eleven ved færdiggørelsen op til afleveringsdagen inden for normal åbningstid.
 • Projekterne gennemlæses og evalueres af såvel vejleder som censor.
 • Inden for detailområdet er det muligt for den enkelte skole at vælge at udtrække et antal elever, der skal til den mundtlige prøve. Resten skal herefter vurderes på baggrund af deres rapport med tilhørende bilag og dokumentationsmateriale.
 • Ved den mundtlige eksamen fremlægger og forsvarer eleverne deres projekter over for vejleder og censor, der vurderer og afgiver en samlet karakter for projekt og fremlæggelse.

Forslag til organisering af fagprøveperioden

Som udgangspunkt er fagprøven et individuelt projekt, der foregår i egen virksomhed i den del af praktiktiden, der ligger efter sidste obligatoriske skoleophold med specialefag. Der vil dog være tilfælde, hvor arbejdet med fagprøven foregår i en anden virksomhed end eget praktik-sted. Det kan være i en anden virksomhed med tilsvarende speciale/profil, det kan være i en anden afdeling i samme virksomhed, eller det kan være i en øvevirksomhed på skolen. Under alle omstændigheder vil forudsætningerne for og målene med fagprøveprojektet altid være de samme:

At eleven eller en gruppe af elever udfører den praktiske del af prøven i en praktikvirksomhed. At eleverne tager udgangspunkt i egen arbejdsdag og bruger den viden, de har erhvervet på skolemodulerne og i praktikken. Den afsluttende aktivitet udføres i en eksisterende afdeling, og man holder sig inden for praktikvirksomhedens normale rytme. Inden for denne mulighed kan det tænkes, at flere elever fra samme virksomhed men på forskellige skoleophold arbejder sammen om et fælles fagprøveprojekt.

kilde: Undervisningsministeriet, Erhvervsskoleafdelingens håndbogshæfte nr. 63

Tilbage Hjem
Opdateret d. 01-06-2006